2014

XV Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna ANTIKON 2014
Słubice, 22.09.2014 – 24.09.2014

Temat wiodący: Kolonizacja fryderycjańska

Konferencja odbyła się w Colegium Polonicum Uniwersytetu Europejskiego Viadrina w Słubicach. Problematyka poruszana podczas konferencji dotykała: zagadnień związanych z kolonizacją fryderycjańską (w cezurze od ok. 1740 r. po początek XIX w.) ze szczególnym uwzględnieniem ziem pogranicza Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej, Brandenburgii i Meklemburgii, analizy form budownictwa ryglowego (także w zakresie roli projektów architektonicznych czy planów ruralistycznych tworzonych na potrzeby kolonizacji), organizacji układów przestrzennych czy innych elementów krajobrazu kulturowego wsi powstałych w tym czasie. Szczególny nacisk położony zostanie na tematykę: kolonizacji fryderycjańskiej w kontekście współczesnej praktyki konserwatorskiej (zagrożenia, możliwości i formy ochrony, działania w zakresie inwentaryzacji i analizy zasobów), czy społecznej (w tym również możliwości adaptacji wytworzonych w trakcie kolonizacji form kulturowych, zwłaszcza architektury ryglowej do wymogów współczesnych), przemian naturalnego środowiska (wyręby lasów, osuszanie terenów bagiennych czy nadrzecznych, skutków działalności gospodarczej osadników). Konferencja swoją tematyką obejmowała, zainicjowaną przez króla Fryderyka II w XVIII wieku kolonizację, jaka miała miejsce na terenach obecnych województw zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz Landów niemieckich: Brandenburgii i Meklemburgii Pomorza Przedniego.


Patronat Honorowy nad konferencją i podróżą studyjną objęli:

 • Mathias Brodkorb – Minister Oświaty, Nauki i  Kultury Meklemburgii – Pomorza Przedniego
 • Piotr Żuchowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków
 • Jerzy Ostrouch – Wojewoda Lubuski
 • Marek Tałasiewicz – Wojewoda Zachodniopomorski
 • Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa
 • dr Gunter Pleuger – Rektor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Helmuth Freiherr von Maltzahn – Konsul Honorowy Polski w Schwerinie
 • Bartłomiej Sochański – Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie

Partnerami zadania byli:

 • Krajowy Urząd Kultury, Konserwacji Zabytków, Archeologii Brandenburgii
 • Krajowy Urząd Kultury i Konserwacji Zabytków Meklemburgii Pomorza Przedniego
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział w Szczecinie
 • Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
 • Katedra Ochrony Zabytków, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Specjalistyczny Patronat Prasowy nad konferencją objęli:

 • Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki z Łodzi
 • Spotkania z Zabytkami z Warszawy
 • Renowacje i Zabytków z Krakowa

Patronat Medialny

 • Kurier Szczeciński
 • TVP Oddział Regionalny w Gorzowie Wielkopolskim
 • PORTAL W-A.PL