2016

XVII Polsko – Niemiecka Konferencja i podróż studyjna „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2016”.

Obrady konferencyjne odbyły się w Rokitnie, a trasa podróży studyjnej prowadziła przez: Klępsk – Kosieczyn – Chlastawę – Rokitno – Kalsk – Św. Wojciecha – Gorzycę. Tematem wiodącym tegorocznego spotkania była „Historyczna architektura drewniana. Przykłady ochrony i opieki”.  

 

Konferencję Patronatem Honorowym objęli:

dr Martina Münch – Minister Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgia

dr Magdalena Gawin – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków

Olgierd Gebelewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 

Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski

Wojewoda Zachodniopomorski

Bartłomiej Sochański – Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie

dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka  – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka – Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Partnerzy Projektu

Krajowy Urząd Konserwacji Zabytków i Krajowe Muzeum Archeologiczne w Brandenburgii Krajowy Urząd Konserwatora Meklemburgii Pomorza Przedniego

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Niemiecko-Polska Fundacja ds. Kultywowania Kultury i Ochrony Zabytków z Görlitz

Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział w Szczecinie

 

Specjalistycznym Patronatem Prasowym konferencję objęli:

Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki z Łodzi

Spotkania z Zabytkami z Warszawy

Renowacje i Zabytki z Krakowa

 

a Patronatem Medialnym:

Kurier Szczeciński

Portal W-A.pl

 

Dokumentacja konferencji

Wydany został polsko-niemiecki informator o zabytkach na trasie tej podróży, a także polsko-niemieckie materiały konferencyjne zawierające skróty referatów przedstawianych podczas konferencji.

 

Internetowa dokumentacja konferencji

Została uruchomiona strona internetowa konferencji ANTIKON 2016 (w wersji polsko-niemieckiej), zawierająca aktualności, prezentacje Patronów Honorowych, Patronów Medialnych, Organizatorów
i Partnerów, opisy miejsc, w których odbędzie się konferencja i podróż studyjna, program konferencji.

 

PROGRAM XVII Polsko-Niemieckiej Konferencji i podróży studyjnej

„Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2016”
Historyczna architektura drewniana. Przykłady ochrony i opieki

Rokitno, 19 – 21.09.2016 r.

Partnerzy Merytoryczni

Krajowy Urząd Konserwacji Zabytków i Krajowe Muzeum Archeologiczne w Brandenburgii

Krajowy Urząd Konserwatora Meklemburgii Pomorza Przedniego

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział w Szczecinie

Niemiecko-Polska Fundacja ds. Kultywowania Kultury i Ochrony Zabytków z Görlitz

 

19.09.2016 (poniedziałek)

11.00 zbiórka uczestników Konferencji i podróży studyjnej ANTIKON 2016 w Zielonej Górze -(parking przy Palmiarni od ul. Piaskowej. Parking znajduje się w odległości około 3 km od Dworca PKP)

11.20 wyjazd w podróż studyjną: Kościoły w Klępsku, Kosieczynie i Chlastawie

12.00-12.30 Kościół w Klępsku

12.35 wyjazd do Kosieczyna

13.00-13.45 Kościół w Kosieczynie, przerwa kawowa – Wiejski Dom Kultury w  Kosieczynie

13.45 wyjazd do Chlastawy

14.00-14.30 Kościół w Chlastawie

14.35 wyjazd do Rokitna

15.35 zameldowanie i obiad w Centrum Rekolekcyjnym w Rokitnie

16.20 powitanie i rozpoczęcie konferencji

Moderator: Ewa Prync-Pommerenckeemerytowany Krajowy Konserwator Zabytków, Schwerin

 

16.30 Gordon Thalmann – konserwator, historyk architektury, Groß Pankow (Prignitz) OT Klein Gottschow

Najstarsze kościoły ryglowe w polsko-niemieckich krajobrazach architektonicznych: poszukiwanie śladów i ewidencja ogólna

 

16.50 dr Barbara Bielinis-Kopeć – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Kościoły drewniane województwa lubuskiego – zasób i problematyka ochrony konserwatorskiej

 

17.10 Marta Markus – Dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej, dr Peter Schabe – Prezes Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury, Görlitz

Kościół imienia Żłóbka Pana Jezusa we Wschowej – ważny protestancki XVII-wieczny zabytek sakralny (jak obchodzić się z wartościową architekturą drewnianą i jak ją użytkować)

 

17.30 dr inż. Bernadeta Schäfer – Wydział ds. Projektowania, Budownictwa i Środowiska Uniwersytetu Technicznego w Berlinie

Formy osadnictwa i budowle drewniane w Dolinie Kamiennej w Polsce w XIX i XX wieku

 

17.50 przerwa kawowa 

18.10 c.d. obrad                                                   

Moderator: dr Barbara Bielinis-Kopeć – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze/ Grünberg

 

18.10 dr inż. Maciej A. Orzechowski – adiunkt w Instytucie Budownictwa, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dr inż. Radosław Tatko – adiunkt
w Instytucie Budownictwa, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Monitoring stanu odkształcenia konstrukcji na przykładzie opieki nad średniowieczną konstrukcją więźby dachowej

18.30 Dominik Mączyński Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie

Uwagi i zalecenia dotyczące postępowania w czasie oględzin drewnianego obiektu zabytkowego po pożarze (na przykładzie budowli sakralnej)

 

18.50 dr inż. arch. Ulrich Schaaf adiunkt w Zakładzie Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

XVIII-wieczny pałac podróżny Augusta III w Kutnie – jego architektura i technika budownictwa
w świetle badań historyczno-architektonicznych

 

19.10 dyskusja

19.15 zakończenie obrad i kolacja 

19.45 zwiedzanie Kościoła i ogrodu w Rokitnie

20.45 ognisko

ok. 23.00 nocleg w Centrum Rekolekcyjnym w Rokitnie

 

20.09.2016 r. (wtorek)

  8.00-8.40 śniadanie 

  8.45 wyjazd z podróż: Kościoły w Kalsku, Świętym Wojciechu, Gorzycy

10.30-11.10 Kościół w Kalsku

11.15 wyjazd do Świętego Wojciecha

12.10-12.55 Święty Wojciech

13.00 wyjazd do Gorzycy

14.00-14.40 Gorzyca, przerwa kawowa

14.45 wyjazd do Rokitna

16.00 powrót do Rokitna z podróży i obiad

16.40 rozpoczęcie obrad                                         

Moderator: Ewa Stanecka – Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie/ Stettin

 

16.40 Daniela Geyer – dyplomowany restaurator Werkart Restaurierung GbR, Wittstock, Hendrik Seipt – dyplomowany restaurator Werkart Restaurierung GbR, Wittstock

Projekty konserwatorskie dotyczące zachowania partii glinianych w budownictwie ryglowym

 

17.00 dr Berthold Köster – Krajowy Urząd Ochrony Zabytków Kraju Związkowego Szlezwiku-Holsztyna

Trzeba wiedzieć, jak! O odwadze pewnego projektanta konstrukcji. Problemy i rozwiązania z zakresu wzmacniania statyki budynków zabytkowych

 

17.20 dyskusja

17.30 przerwa kawowa

18.00 c.d. obrad

 

18.00 Błażej Skaziński – Kierownik Delegatury WUOZ w Gorzowie Wielkopolskim

Badania architektoniczne ryglowych kamienic w Drezdenku

 

18.20 Piotr Tuliszewski – niezależny badacz, właściciel firmy ORMUS-Piotr Tuliszewski, Projekty 

i Dokumentacja Konserwatorska

Badania architektoniczne domu podcieniowego w Golubiu z 2 poł. XVIII w. Rekonstrukcja pierwotnego układu funkcjonalno-przestrzennego

 

18.40 dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz – Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Młyn Papiernia, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Integralność a trwałość obiektów historycznej architektury drewnianej na przykładzie XVIII-wiecznego dworu ryglowego w Niepołcku

 

 

Komunikat

19.00 Alicja Cykalewicz-Tymbarska, dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz – Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Młyn Papiernia, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Występowanie i przeznaczenia małych kołeczków drewnianych w zabytkowych więźbach dachowych

 

19.05 dyskusja

19.15 zakończenie obrad 

19.30 nocne zwiedzanie Zamku w Międzyrzeczu i biesiada

ok. 23.00 powrót i nocleg w Centrum Rekolekcyjnym w Rokitnie

 

21.09.2016 r. (środa)

  8.00-8.50 śniadanie 

  9.00 rozpoczęcie konferencji

Moderator: dr Georg Frank – Konserwator Zabytków, Kierownik Referatu Krajowego Urzędu Kultury, Konserwacji Zabytków, Archeologii Brandenburgii, Zossen

 

  9.00 Anja Heinecke – Niższy Urząd Ochrony Zabytków Miasta Brandenburg nad Hawelą

Sprawozdanie z budowy – aktualne pytania powstające przy renowacji średniowiecznego domu 

o konstrukcji ryglowej

 

  9.20 dr Maciej Prarat – adiunkt w Zakładzie Konserwatorstwa, Instytut Zabytkoznawstwa 

i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wybrane aspekty badań historyczno-architektonicznych drewnianych młynów (na przykładach 

z Polski północnej)

 

  9.40 Axel Seemann – inżynier doradca, Berlin

Konserwacja drewnianych konstrukcji nośnych z uwzględnieniem ostrożnego obchodzenia się z materiałem – przykłady praktyczne

 

10.00 Marta Kaluch-Tabisz – asystent naukowy w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Kościoły poewangelickie w Masłowie i Rościsławicach jako dwa różne przykłady prowadzenia prac konserwatorsko – adaptacyjnych

 

10.20 Aleksander Konieczny – Pracownia Dendrochronologii i Badań Architektury w Toruniu, 

dr Grażyna Ruszczyk – Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Architektura kościoła Pw. Św. Marcina w Ćwiklicach

 

10.40 dyskusja

10.50 przerwa na kawę 

11.10 c.d. obrad

 

11.10 dr Grażyna Ruszczyk – Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 

Odbudowa uzdrowiska w Szczawnicy

 

11.30 dr inż. arch. Anita Jaśkiewicz-Sojak – Miejski Konserwator Zabytków w Wejherowie

Ochrona i opieka nad założeniem Kalwarii Wejherowskiej

 

11.50 dyskusja

12.00 podsumowanie i zakończenie obrad XVII Konferencji ANTIKON 2016

12.15 obiad 

12.50 wyjazd uczestników do Zielonej Góry

14.20 planowany przyjazd do Zielonej Góry