Informacje ogólne

Konferencja ANTIKON od lat przyczynia się do szeroko rozumianej popularyzacji wiedzy wśród właścicieli obiektów ryglowych w sprawie prawidłowego przeprowadzania remontów, prac konserwatorskich i ochrony obiektów. Uczestnicy ANTIKONU promują unikalny charakter dziedzictwa kulturowego architektury drewnianej i ryglowej zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Długoletnia współpraca w ramach ANTIKONU polskich konserwatorów, historyków sztuki, ze specjalistami z Niemiec pozwala na wymianę cennych doświadczeń w zakresie ochrony dziedzictwa architektonicznego oraz ich skuteczne wykorzystanie.

Podczas bogatej w treści podróży studyjnej konserwatorzy zabytków, etnografowie, historycy sztuki, naukowcy, architekci, projektanci, właściciele i nadzorujący obiekty zabytkowe, rzemieślnicy i rękodzielnicy zajmujących się kulturą ludową, pasjonaci i miłośnicy zabytków będą mieli niepowtarzalną okazję poznania niezwykłości odwiedzanych ziem, „ich bogactwa” i licznych zabytków. W konferencji uczestniczą liderzy opinii, którzy rozpowszechnią informacje o odwiedzanych regionach w swoich miejscach pracy i zamieszkania, zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Konferencja i podróż studyjna nie tylko przyczyniają się do promocji osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami  i upowszechniania wiedzy o zabytkach, ale są również okazją do spotkań naukowców, praktyków i pasjonatów oraz wszystkich zainteresowanych ochroną zabytków i dziedzictwem kulturowym, co stwarza możliwość integracji różnych środowisk społecznych (marketing regionalny i bezpośredni). Konferencja i podróż studyjna przyczyniają się także do popularyzacji i rozpowszechniania wiedzy wśród rdzennych i napływowych mieszkańców odwiedzanych regionów, dotyczącej ich dziedzictwa kulturowego – przyczyniają się więc do podniesienie poziomu kompetencji kulturalno-społecznych mieszkańców.

Spotkania specjalistów polskich i niemieckich odbywają się co roku, na przemian: raz w Polsce, raz w Niemczech, raz na pograniczu polsko-niemieckim. Konferencja ANTIKON ma bogatą historię, powtarzalny charakter a odbywa się od 1996 r. O wielopłaszczyznowości projektu ANTIKON świadczy możliwość spotkania, wymiany poglądów i doświadczeń różnych grup zawodowych i społecznych zainteresowanych losem i zachowaniem obiektów o architekturze ryglowej. ANTIKON popularyzuje i poszerza wiedzę o potrzebie ratowania dziedzictwa kulturowego. Goście i uczestnicy konferencji mają niepowtarzalną okazję do poznania wartościowych obiektów architektury regionalnej in situ, podczas unikatowej na saklę polsko-niemiecką podróży studyjnej. Podczas tegorocznego spotkania powstaną: skróty streszczeń referatów konferencyjnych, informator dotyczący trasy podróży studyjnej, informator dotyczący wystawy towarzyszącej i strona internetowa zadania.

Wszystkie wydawnictwa powstaną w wersji polsko-niemieckiej. Podczas podróży studyjnej odbędzie się szereg wykładów „przy obiektach”, przeprowadzonych zarówno przez polskich jak i niemieckich specjalistów. Podczas podróży studyjnej grupę uczestników oprowadzać będą przewodnicy reprezentujący współorganizatorów konferencji. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa przygotowana przez jednego z Partnerów projektu – Biuro Dokumentacji Zabytków ze Szczecina.

Konferencja i podróż studyjna ANTIKON to polsko-niemieckie spotkanie na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego, dyskusja o problemach ratowania, ochrony, popularyzacji  i wykorzystania obiektów architektury ryglowej i drewnianej w Europie i na świecie. To niepowtarzalna możliwość współpracy i wymiany poglądów naukowców z praktykami problemu w Niemczech i Polsce. To również forum dyskusyjne, dzięki któremu od zniszczenia i zapomnienia uratowano już parędziesiąt obiektów architektury ryglowej i drewnianej. Co roku w konferencji bierze udział blisko 100 uczestników.

Tegorocznym tematem wiodącym będzie „Historyczna architektura drewniana. Przkłady ochrony i opieki”.

Omówione zostaną:

 • I. studia przypadków rozwiązań projektowych i wykonawczych prac prowadzonych
 • II. metodyka prowadzenia badań przy obiektach historycznej architektury drewnianej,
  • a. badania architektoniczne (archeologia, grunt budowlany, statyka, kolorystyka, stan
  • b. metodyka datowań (dendrochronologia),
  • c. badania konserwatorskie,
  • d. badania historyczno-naukowe (kwerendy w archiwach, itp…) na przykładach
 • III. rozwiązania projektowe, w tym odnoszące się do zakresu dopuszczonej ingerencji przy zabytkach (rozwiązania problemów konserwatorskich na przykładach konkretnych obiektów);
 • w tym: drewna, konkretnych obiektów; (zachowania walorów autentyczności) konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe (wypełnienia, izolacja, itp…).