Informacje ogólne

Konferencja ANTIKON od lat przyczynia się do szeroko rozumianej popularyzacji wiedzy wśród właścicieli obiektów ryglowych w sprawie prawidłowego przeprowadzania remontów, prac konserwatorskich i ochrony obiektów. Uczestnicy ANTIKONU promują unikalny charakter dziedzictwa kulturowego architektury drewnianej i ryglowej zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Długoletnia współpraca w ramach ANTIKONU polskich konserwatorów, historyków sztuki, ze specjalistami z Niemiec pozwala na wymianę cennych doświadczeń w zakresie ochrony dziedzictwa architektonicznego oraz ich skuteczne wykorzystanie. Spotkania specjalistów polskich i niemieckich odbywają się co roku, na przemian: raz w Polsce, raz w Niemczech, raz na pograniczu polsko-niemieckim. Konferencja ANTIKON ma bogatą historię, powtarzalny charakter a odbywa się od 1996.

Konferencja i podróż studyjna nie tylko przyczyniają się do promocji osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami  i upowszechniania wiedzy o zabytkach, ale są również okazją do spotkań naukowców, praktyków i pasjonatów oraz wszystkich zainteresowanych ochroną zabytków i dziedzictwem kulturowym, co stwarza możliwość integracji różnych środowisk społecznych. Przyczyniają się także do popularyzacji i rozpowszechniania wiedzy wśród rdzennych i napływowych mieszkańców regionu, dotyczącej ich dziedzictwa kulturowego – przyczyniają się więc także do podniesienie poziomu kompetencji kulturalno-społecznych.

Konferencja i podróż studyjna ANTIKON to polsko-niemieckie spotkanie na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego, dyskusja o problemach ratowania, ochrony, popularyzacji i wykorzystania obiektów architektury ryglowej i drewnianej w Europie i na świecie. To niepowtarzalna możliwość współpracy i wymiany poglądów naukowców z praktykami problemu w Niemczech i Polsce. To również forum dyskusyjne, dzięki któremu od zniszczenia i zapomnienia uratowano już parędziesiąt obiektów architektury ryglowej i drewnianej. Co roku w konferencji bierze udział około 100 uczestników.

O wielopłaszczyznowości projektu ANTIKON świadczy możliwość spotkania, wymiany poglądów
i doświadczeń różnych grup zawodowych i społecznych zainteresowanych losem i zachowaniem obiektów o architekturze ryglowej. ANTIKON popularyzuje i poszerza wiedzę o potrzebie ratowania dziedzictwa kulturowego. Goście i uczestnicy konferencji mają niepowtarzalną okazję do poznania wartościowych obiektów architektury regionalnej in situ.