Informacje ogólne

Konferencja ANTIKON od lat przyczynia się do szeroko rozumianej popularyzacji wiedzy wśród właścicieli obiektów ryglowych w sprawie prawidłowego przeprowadzania remontów, prac konserwatorskich i ochrony obiektów. Uczestnicy ANTIKONU promują unikalny charakter dziedzictwa kulturowego architektury drewnianej i ryglowej zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Długoletnia współpraca w ramach ANTIKON-u polskich konserwatorów, historyków sztuki, ze specjalistami z Niemiec pozwala na wymianę cennych doświadczeń w zakresie ochrony dziedzictwa architektonicznego oraz ich skutecznego wykorzystania. Spotkania specjalistów polskich i niemieckich odbywają się co roku, na przemian: raz w Polsce, raz w Niemczech, raz na pograniczu polsko-niemieckim. Konferencja ANTIKON ma bogatą historię, powtarzalny charakter a odbywa się od 1996.

Konferencja i podróż studyjna nie tylko przyczyniają się do promocji osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach, ale jest również okazją do spotkań naukowców, praktyków i pasjonatów oraz wszystkich zainteresowanych ochroną zabytków i dziedzictwem kulturowym, co stwarza możliwość integracji różnych środowisk gospodarczych i społecznych.

Konferencja i podróż studyjna przyczyniają się do doskonalenia zawodowego i specjalistycznego wśród uczestniczących konserwatorów zabytków, architektów, przedstawicieli służb konserwatorskich, etnografów, właścicieli obiektów ryglowych, itd. Służy dokształcaniu grup zawodowych ze zbliżonych branż, po oby stronach granicy, dając impulsy do zastosowania i wykorzystywania nabytych umiejętności w praktyce. Uczestnikami konferencji i podróży studyjnej są przedstawiciele instytucji o podobnym profilu działalności, a wymiana wiedzy i doświadczeń (w kontekście polsko-niemieckim), podczas wydarzenia, służy budowaniu ich kompetencji. Ponadto konferencja i podróż studyjna umożliwia poznanie i transfer innowacyjnych rozwiązań modelowych.

Przyczynia się także do popularyzacji i rozpowszechniania wiedzy wśród rdzennych i napływowych mieszkańców regionów, dotyczącej ich dziedzictwa kulturowego. Nasz projekt, ukazując historyczny walor architektury ryglowej, liderom opinii z Polski i Niemiec, zakłada wywołanie pozytywnej reakcji w wyniku komunikowania tożsamości regionów, czyli cech charakteryzujących je, a wynikających z uwarunkowań przyrodniczych, historycznych, kulturowych oraz współczesnej aktywności regionów. Wizerunek ten będzie tworzony jako wypadkowa tożsamości, komunikacji i kontekstu kulturowego.

Konferencja i podróż studyjna ANTIKON to polsko-niemieckie spotkanie na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego, dyskusja o problemach ratowania, ochrony, popularyzacji i wykorzystania obiektów architektury ryglowej i drewnianej w Europie i na świecie. To niepowtarzalna możliwość współpracy i wymiany poglądów naukowców z praktykami problemu w Niemczech i Polsce. To również forum dyskusyjne, dzięki któremu od zniszczenia i zapomnienia uratowano już parędziesiąt obiektów architektury ryglowej i drewnianej. Co roku w konferencji bierze udział około 100 uczestników.

O wielopłaszczyznowości ANTIKONU-u świadczy możliwość spotkania, wymiany poglądów i doświadczeń różnych grup zawodowych i społecznych zainteresowanych losem i zachowaniem obiektów o architekturze ryglowej. ANTIKON popularyzuje i poszerza wiedzę o potrzebie ratowania dziedzictwa kulturowego. Goście i uczestnicy konferencji mają niepowtarzalną okazję do poznania wartościowych obiektów architektury regionalnej in situ, wraz z poznawaniem metod ich renowacji i zachowania substancji zabytkowej, po obu stronach granicy.

Konferencja i podróż studyjna ANTIKON od 19 lat podejmuje szeroko pojętą tematykę ochrony i konserwacji obiektów ryglowych. Budownictwo drewniane, a w szczególności o konstrukcji ryglowej stanowi charakterystyczny pejzaż wsi i miasteczek – zarówno w części niemieckiej jak i polskiej. Zaniedbanie bieżącej konserwacji, przeprowadzane nieprawidłowo remonty, a także brak odpowiednich zabezpieczeń stały się powodami bezpowrotnego zanikania tego tradycyjnego dla naszych terenów budownictwa. Wielkie straty spowodowało także bezmyślne traktowanie i niedocenianie zabudowy z „pruskiego muru”, stąd ogromna potrzeba wymiany doświadczeń i dokonywania wspólnych działań.

Konferencja przyczynia się do szeroko rozumianej popularyzacji wiedzy wśród konserwatorów zabytków, architektów, etnografów, właścicieli obiektów ryglowych w sprawie prawidłowego przeprowadzania remontów, prac konserwatorskich i ochrony obiektów, po obu stronach granicy. ANTIKON popularyzuje i poszerza wiedzę o potrzebie ratowania dziedzictwa kulturowego. Należy dążyć – także poprzez proponowane przez nas działania, do kultywowania współpracy polsko-niemieckiej oraz dołożyć wszelkiej staranności aby zacieśniać już istniejące i ciągle budować nowe kontakty polsko-niemieckie, tak aby ów proces mógł przebiegać w sposób pożądany przez obydwie zainteresowane strony. Stawiamy sobie za cel mentalne zbliżenie obu krajów i edukację, ważną dla rozwoju kapitału społecznego i intelektualnego, a działania na rzecz ratowania i ochrony dóbr kultury są ku temu doskonałą okazją.

Po bogatej w treści podróży studyjnej konserwatorzy zabytków, etnografowie, historycy sztuki, naukowcy, architekci, projektanci, właściciele i nadzorujący obiekty zabytkowe, rzemieślnicy i rękodzielnicy zajmujących się kulturą ludową, pasjonaci i miłośnicy zabytków zawiozą informacje do swoich miejsc zamieszkania, o niezwykłości tych ziem i „ich bogactwie”. Konferencja i podróż studyjna ANTIKON 2019 jest okazją do spotkań naukowców, praktyków i pasjonatów oraz wszystkich zainteresowanych powyżej opisaną tematyką, co stwarza możliwość integracji różnych środowisk gospodarczych i społecznych. Dzięki konferencji i zaangażowanym w nią uczestnikom rodzi się możliwość renowacji, konserwacji i zachowywania dóbr kultury – obiektów o zabudowie ryglowej, które bez podobnych działań skazane byłyby na zapomnienie i zagładę.

Konferencja ANTIKON jest największym tego typu polsko-niemieckim przedsięwzięciem w kraju. Projekt ten niewątpliwie przyczynia się do rozpowszechnienia i ochrony wspólnego dziedzictwa po obu stronach granicy. Podkreśla także aspekt socjologiczny i historyczny pojednania polsko- niemieckiego. Proces dokonywania zmian w mentalności Polaków i Niemców, wspólne przedsięwzięcia wynikające z nawiązanych podczas konferencji kontaktów, a także doświadczenia specjalistów tematu uwieczniamy i dokumentujemy w Materiałach Konferencyjnych.