Aktualności

NABÓR KONSPEKTÓW

XX Polsko-niemiecka konferencja i podróż studyjna „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2023” Ochrona i współczesne użytkowanie budynków drewnianych i ryglowych — sprzeczność?

Szanowni Państwo,
w imieniu Organizatora – SZCZECIN-EXPO Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego oraz Współorganizatorów: Krajowego Urzędu Konserwacji Zabytków i Krajowego Muzeum Archeologicznego w Brandenburgii, Krajowego Urzędu Konserwatora Meklemburgii Pomorza Przedniego, Krajowego Urzędu Ochrony Zabytków w Saksonii, Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków w Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze, Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie, Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie i Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury z Görlitz, niezmiernie miło mi poinformować, że trwają przygotowania do XX Polsko-Niemieckiej Konferencji „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2023”, która odbędzie się w Siemczynie, 25-27 września 2023.

Tegorocznym tematem wiodącym będzie Ochrona i współczesne użytkowanie budynków drewnianych i ryglowych — sprzeczność? W wielu regionach Polski i Niemiec rozwinęły się w ciągu przeszłych stuleci specyficzne typy budownictwa, które zachowały się do dziś. Ich ochrona, jako część europejskiej kultury, jest intencją konferencji ANTIKON.

Zapraszamy do zgłaszania referatów programowych. Zgłaszane referaty (do Paneli: I, II, III - maksymalnie 15-minutowe) powinny dotyczyć zagadnień związanych z następującą tematyką:

Panel I - jubileusz

Zestawienie projektów konserwatorskich budynków ryglowych i drewnianych z ostatnich 20 lat

Panel II – Użytkowanie i upowszechnianie wiedzy

a. Oczekiwania i doświadczenia użytkowników:
- oczekiwania użytkowników w kontekście nowoczesnych standardów mieszkaniowych
- mieszkanie w zabytku – szczególne aspekty dbałości i konserwacji bieżącej
- przykłady różnorodnych rozwiązań użytkowych zgodnych z charakterem zabytku
b. Doświadczenia służb konserwatorskich w zakresie znalezienia funkcji użytkowej (pozytywne i negatywne przykłady: pustostany, użytkowania, użytkowania nieodpowiadające wymogom zabytku, odpowiedni sposób przeprowadzenia remontu i modernizacji obiektów zabytkowych)
c. Przekazywanie wartości i potencjałów – popularyzacja i upowszechnianie wiedzy odnośnie możliwości użytkowania obiektów szkieletowych i drewnianych:
- strategie upowszechnianie wiedzy odnośnie możliwości użytkowania obiektów zabytkowych (inicjatywy w zakresie kształcenia, programy i działania edukacyjne na rzecz zachowania lokalnych metod budownictwa ryglowego i drewnianego),
- pozytywne przekłady upowszechniania wiedzy odnośnie możliwości użytkowania obiektów zabytkowych
- edukacja w zakresie metod renowacji

Panel III – Analogowe i cyfrowe metody dokumentacji i wizualizacji

a. Przydatność do rozpowszechnienia wiedzy o zabytku
b. Przydatność do badań konserwatorskich i projektów
c. Metody analogowe vs. cyfrowe - szanse i ograniczenia. Przykłady z praktyki między innymi: nowoczesne metody dokumentacyjne m.in. cyfryzacja zabytków, scaning 3D, fotogrametria, wykorzystanie możliwości komunikacyjnych (fora internetowe, Instagram, QR code, itp.)

Wszystkich zainteresowanych wygłoszeniem referatu podczas konferencji prosimy o nadsyłanie propozycji (konspektów referatów) w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2023 r.

Wymogi konieczne dla zakwalifikowania konspektu:
- konspekt musi zawierać temat referatu,
- na konspekt musi składać się: ½ strony tekstu opisującego poruszane w referacie zagadnienia oraz bezwzględnie, musi w nim zostać przedstawiona, w minimum 3 punktach zawartość całego referatu,
- w nagłówku prosimy podać imię i nazwisko autora, nazwę instytucji, którą autor reprezentuje wraz z nazwą piastowanego stanowiska,
- pod nazwiskiem autora muszą znaleźć się dane teleadresowe i krótka notka biograficzna autora, przedstawiająca życiorys zawodowy (maks. 5 zdań).

Spośród zebranych konspektów Rada Programowa, złożona ze Współorganizatorów Konferencji, wybierze referaty i komunikaty zakwalifikowane do wygłoszenia podczas konferencji. Decyzja Rady Programowej zostanie ogłoszona w drugiej połowie kwietnia 2023 r. Prelegenci, których referaty zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia będą zobligowani do nadesłania (w terminach nieprzekraczalnych):
1) maksymalnie 2-3 stronicowego streszczenia referatu, do 5 czerwca 2023 r. Streszczenia w wersji polsko-niemieckiej (tłumaczenia dokona Organizator) wejdą w skład Materiałów Konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik konferencji;
2) całego referatu wraz z maksymalnie 3 fotografiami w rozdzielczości i rozbarwieniu pozwalającym na ich dogodne użycie w czarno-białej publikacji książkowej, do 5 lipca 2023 r.

Konferencja i podróż studyjna ANTIKON to polsko-niemieckie spotkanie na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego, dyskusja o problemach ratowania, ochrony, popularyzacji i wykorzystania obiektów architektury ryglowej i drewnianej w Europie i na świecie. To niepowtarzalna możliwość współpracy i wymiany poglądów naukowców z praktykami w Niemczech i Polsce. To również forum dyskusyjne, dzięki któremu od zniszczenia i zapomnienia uratowano już parędziesiąt obiektów architektury ryglowej i drewnianej. Projekt ANTIKON od lat przyczynia się do szeroko rozumianej popularyzacji wiedzy wśród właścicieli obiektów ryglowych na temat prawidłowego przeprowadzania remontów, prac konserwatorskich i ochrony obiektów. Konferencja ma bogatą historię, cykliczny charakter i odbywa się od 1996 r. O wielopłaszczyznowości projektu ANTIKON świadczy możliwość spotkania, wymiany poglądów i doświadczeń różnych grup zawodowych i społecznych zainteresowanych losem obiektów architektury ryglowej i ich zachowaniem.

Konferencja ANTIKON skierowana jest do konserwatorów zabytków, etnografów, konserwatorów dzieł sztuki, historyków, przedstawicieli służb nadzoru budowlanego, architektów, urbanistów, projektantów, historyków sztuki, specjalistów z zakresu folklorystyki, sztuki ludowej, twórców ludowych, zarządców i administratorów obiektów zabytkowych, przedstawicieli samorządów terytorialnych, naukowców i studentów architektury, budownictwa, konserwacji zabytków, przedstawicieli firm konserwatorskich, budowlanych i inwestorów.

Konferencja jest w formule polsko-niemieckiej. Niezbędne tłumaczenia pisemne, ustne oraz symultaniczne podczas konferencji zapewnia organizator.